Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-CKiMS

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia w zakresie anulowania zamówień lub odstąpienia od umowy a także tryb składania przez Klientów reklamacji.
 1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.e-ckims.pl prowadzony jest przez ANDRZEJA GAWLIŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą omimo.pl – Andrzej Gawliński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pionierów 24, 11-015 Olsztynek, NIP 7393657188, REGON 366056468, adres poczty elektronicznej: kontakt@e-ckims.pl.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usług online konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także konta e-mail, na które założone zostanie konto.

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Kursy online E-CKiMS
 • Zabójcy i ich ofiary – licencja dla 1 osoby
 • Rekonstrukcja zbrodni – licencja dla 1 osoby
 • Nekrofilia i inne zaburzenia – licencja dla 1 osoby
 • Seryjni mordercy Polska – licencja dla 1 osoby
 • Seryjni mordercy świat – licencja dla 1 osoby
 • Zbrodnie bez ciał – licencja dla 1 osoby
 • Na miejscu zbrodni – licencja dla 1 osoby
 • Nieletni zabójcy – licencja dla 1 osoby
 • Przestępcy seksualni – licencja dla 1 osoby
 • Pakiety e-kursów – licencja dla 1 osoby
 1. Kursy online E-CKiMS przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność gospodarczą, albo prowadzą lub planują prowadzić działalność zarobkową albo naukową związaną z naukami penalnymi. Kursy mają charakter komercyjny.
 1. Szczegółowa zawartość kursów podana jest na stronach produktów.
 1. Kursy stanowią materiał edukacyjny w zakresie nauk penalnych. Kursy nie mają charakteru poradnika ani instruktażu dla osób, które chcą uniknąć odpowiedzialności karnej.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 1. Zakres kursów online E-CKiMS i cennik podany jest na stronie ckims.pl/e-kursy
 1. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po kliknięciu przycisku “ZAMAWIAM” lub “DODAJ DO KOSZYKA” pod odpowiednim wariantem cenowym. Akceptacja niniejszego regulaminu, podanie swoich danych osobowych i danych Kursanta oraz kliknięcie przycisku “ZAMAWIAM I PŁACĘ” jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Płatności za kursy online E-CKiMS można dokonać poprzez płatności elektroniczne Przelewy24, płatność kartą lub w formie tradycyjnego przelewu – zgodnie z podaną na stronie e-ckims.pl/pomoc instrukcją.

WYKONANIE UMOWY / DOSTAWA PRODUKTU LUB USŁUGI

 1. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres email, wiadomość z danymi logowania do swojego konta użytkownika.
 1. Dostęp do zawartości kursów online jest możliwy po zalogowaniu i wcześniejszym opłaceniu zamówienia. W przypadku kursów będących w przedsprzedaży, po dacie zakończenia przedsprzedaży.
 1. Klient/Kursant będzie miał dostęp do materiałów zakupionych kursów przez 365 dni od daty zakupu, a w przypadku kursów będących w przedsprzedaży od daty zakończenia przedsprzedaży. Kursant ma możliwość przedłużenia dostępu do wykupionego kursu poprzez wykorzystanie linku rabatowego wygenerowanego automatycznie przez system indywidualnie dla jego osoby. Przekazanie przedłużającego linku rabatowego innej osobie lub przedłużenie dostępu za pomocą linku rabatowego z jednoczesnym zakupem na prezent w postaci voucheru jest zabronione oraz niezgodne z licencją i może skutkować zablokowaniem kursanta. 
 2. Dostawa Produktu dostępna jest WYŁĄCZNIE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel E-CKiMS omimo.pl – Andrzej Gawliński prowadzi sprzedaż i dostawę wyłącznie dla podmiotów oraz klientów indywidualnych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ system sprzedaży automatycznie wystawia dokumenty księgowe na dane podane w formularzu zamówienia i późniejsza zmiana takiego dokumentu nie jest możliwa, Klient spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zainteresowany zakupem, jest zobowiązany wysłać zapytanie na adres kontakt@e-ckims.pl przed dokonaniem zakupu celem uzgodnienia szczegółów płatności.

LICENCJA

 1. Przekazując dostęp do platformy kursowej, Sprzedawca kursu udziela Klientowi (osobie lub podmiotowi, który zakupił kurs) odpłatnej licencji niewyłącznej do następującego korzystania z materiałów kursowych:
 • materiały w formie wideo – możliwość ich niepublicznego wyświetlania w trybie streamingu na urządzeniach posiadających dostęp do internetu,
 • materiały w formie zdjęć – możliwość ich niepublicznego wyświetlania na urządzeniach posiadających dostęp do internetu
 • materiały w formie plików PDF – możliwość ich pobierania, zapisywania, drukowania i korzystania z nich na własny użytek,
 • materiały w formie treści tekstowej – możliwość ich niepublicznego wyświetlania na urządzeniach posiadających dostęp do internetu,
 • materiały w formie testów – możliwość ich rozwiązywania w trybie online na urządzeniach posiadających dostęp do internetu.
 1. Licencja jest nieprzenoszalna, przez co rozumie się, że nie obejmuje możliwości udzielania sublicencji. Licencja nie obejmuje możliwości dalszego rozpowszechniania materiałów wideo, zdjęć, treści, testów ani plików PDF. Materiały te nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane innym osobom, ani żadnemu podmiotowi trzeciemu lub rozpowszechniane bez wyraźnej zgody CKiMS.
 1. Kupujący nie może upoważnić do korzystania z platformy nikogo poza osobą wskazaną w zamówieniu jako Kursant. Kursant nie może udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w platformie jakimkolwiek osobom trzecim. Dostęp do treści może mieć tylko osoba wskazana w zamówieniu jako Kursant. Zalogowanie się do jednego konta Kursanta z kilku urządzeń o różnych numerach IP w tym samym czasie, może być zinterpretowane przez System jako nieuprawnione korzystanie z e-kursu/ów przez kilka osób używających tych samych danych dostępowych.
 1. Treści tworzące zawartość e-kursów E-CKiMS korzystają z ochrony prawa autorskiego i ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody CKiMS (omimo.pl – Andrzej Gawliński) może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W razie wykrycia korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Licencją, CKiMS jest uprawniony do zablokowania Kursantowi dostępu do zawartości e-kursów.
 1. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych na okres 365 dni od daty pierwszego udostępnienia materiałów kursowych.
 1. Sprzedawca kursów online E-CKiMS nie świadczy na rzecz Klienta lub Kursanta jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z materiałów zawartych w kursach, a w szczególności nie udziela Klientowi lub Kursantowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w zakresach obejmujących zawartość kursów.

BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi/Kursantowi kursów online E-CKiMS nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy kupna e-kursów (nie ma tutaj zastosowania art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), ponieważ zakup kursów online E-CKiMS związany jest z działalnością zawodową, zarobkową albo naukową Kupującego/Kursanta a zatem nie jest on w stosunku do CKiMS/E-CKiMS (omimo.pl – Andrzej Gawliński) konsumentem.
 1. Dodatkowo Sprzedawca kursów online E-CKiMS informuje Kupującego przy zakupie kursów, że dokonuje zakupu treści cyfrowej, która zostanie mu udostępniona przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy i w związku z tym nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Z uwagi na fakt, że całość zawartych w kursach online E-CKiMS treści cyfrowych jest udostępniana Kupującemu/Kursantowi natychmiast po zakupie (a w przypadku kursów będących w przedsprzedaży, po jej zakończeniu), niekorzystanie z materiałów przez jakiś fragment okresu licencji nie powoduje prawa do zwrotu części ceny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Pozostałe regulacje i zasady opisane są w ogólnej części regulaminu na stronie ckims.pl/regulamin.

 

Wersja 1.5 z dnia 01 stycznia 2021 r.

Copyright © 2023 CKiMS | Regulamin | Polityka cookies | Kontakt